Artikel 1. Definities

 1. De thermograaf
 2. De cliënt: de wederpartij van De Groene Zuster
 3. Dienst(en): medische thermografie in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de thermograaf enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de thermograaf zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de thermograaf en de cliënt komt tot stand door een mondelinge of e-mail bevestiging van een consult.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de thermograaf schriftelijk/mondeling heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Annulering

 1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur op werkdagen vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
 • Bij annulering tot 48 uur (op werkdagen) voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd. Afzeggen voor een consult op maandag kan uiterlijk op woensdagmiddag geschieden. 
 • Bij annulering binnen 48 uur op werkdagen voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de thermograaf gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
 • De thermograaf is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. De thermograaf zal overleggen met de cliënt.
 • Het niet naleven van de voorbereidingen is geen reden tot het annuleren van de afspraak.

Artikel 5. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. De thermograaf zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen. 
 2. De Groene Zuster zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan zijn/haar medewerkers en thermografen. 
 3. De thermograaf zal volgens van tevoren gemaakte afspraken een rapportage verstrekken. Dit zijn de zogenaamde thermogrammen. Deze wordt doorgesproken met de cliënt via een bel-afspraak.
 4. Cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens voor de anamnese. Hier is de thermograaf niet verantwoordelijk voor.
 5. Door akkoord van de Algemene voorwaarden geeft u uw thermograaf toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
 6. Alle medewerkers binnen de De Groene Zuster die toegang hebben tot de cliëntgegevens hebben een AVG contract getekend. 

Artikel 6. Tarieven

De tarieven voor de consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst

Artikel 7. Facturering en betaling

Dienstverlening voor cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de thermograaf (per pin of contant) te worden voldaan.
De cliënt ontvangt achteraf een factuur per mail.

 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en soort onderzoek bij aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8. Verklaring

De cliënt heeft begrepen en is ermee akkoord dat het rapport, dat ontstaat als gevolg van mijn thermografische beelden, wordt geanalyseerd door een arts of bevoegd thermografisch specialist.

De cliënt begrijpt dat het thermografie-rapport een hulpmiddel is bij de evaluatie van mijn (borst) gezondheid. Dit rapport is niet bedoeld om zelf te evalueren of een diagnose te stellen.

Dit geldt eveneens voor de interpreterende arts of thermisch opgeleide therapeut welke geen diagnose zal stellen. Wel zal er vermeld worden waar de gezondheid verbeterd kan worden.

Het rapport is een analyse van uw thermogram en eventueel wordt u geadviseerd verder onderzoek te laten doen.

 1. De cliënt heeft kennisgenomen van informatie op de website www.degroenezuster.nl of heeft een folder met betrekking tot thermografie uitgereikt gekregen. Eventueel kunt u de veelgestelde vragen nog nalezen.
 2. De cliënt heeft vernomen dat dit onderzoek geen vervanging is van een klinisch onderzoek door een arts of andere zorgprofessional en dat geen ander medisch onderzoek ontraden is. Het rapport geeft geen aanwijzing voor de aanwezigheid van een ziekte. Bij een verhoogd niveau van zorg op de borsten wordt aanbevolen de huisarts te bezoeken.
 3. Voorafgaand aan het onderzoek bent u ingelicht over de uitvoering en de kosten van het maken van het thermogram (dit is inclusief rapport en de belafspraak). Uw thermogram wordt beoordeeld door iemand die getraind is in het interpreteren van de beelden en de anamnese. Mocht u graag een arts rapport willen dan kunt u dat gerust laten weten. U mag ook tijdens het consult een keuze hierin maken.
 4. Medische thermografie kan redenen zien voor vervolgonderzoek. Het thermogram is een aanvullend hulpmiddel voor diagnose en evaluatie door een zorgprofessional.
 5. De cliënt heeft, na kennisname van het hierboven genoemde, toestemming gegeven voor een onderzoek met medische thermografie en het verstrekken van de persoonlijke gegevens.
 6. De gegevens van De cliënt worden via onze software naar ons beveiligde cliëntmanagementsysteem gestuurd. Onze interpretatie service kan daarbij en wij hebben een AVG contract met onze interpretatie service medewerkers.

Artikel 9. Klachten regeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. 

De Groene Zuster  is hiervoor aangesloten bij NIBIG onder nummer 528615
Voor meer informatie https://nibig.nl/zorgverleners/klachten/ 

 

De Groene Zuster ,  Ingeschreven bij de KvK te Breda  onder nr.01136115

Schuiven naar boven